Shabbat Times Of The Next Shabbat on 30-31/7/2021 22 Av 5781 Parashat Ekev

Shabbat Times (Zmanim) in Sheffield Lake ( by Chazon Shomayim)

Parashat Hashavua: Ekev

Haftara: ותאמר ציון (ישעיהו מט,יד-נא,ג)

Shabbat Candle Lighting Time: 20:27

Shabbat Ends: 21:35

Shabbat Ends Rabenu Tam: 21:58

Zmanim For Sheffield Lake by Chazon Shomayim To Change City

Lighting Candles Bracha: Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Lehadlik Ner Shel Shabbat

Shabbat Shalom

Shabbat and holiday entry times for the year 5781 In City: Sheffield Lake (by Chazon Shomayim)

Hebrew DateGregorian DateParasha or HolidayStart TimeEnd Time
1 Tishrei 578118-19/9/2020Rosh Hashanah19:1120:12
2 Tishrei 578119-20/9/2020Rosh Hashanah19:0920:10
8 Tishrei 578125-26/9/2020Haazinu18:5920:00
10 Tishrei 578127-28/9/2020Yom Kippur18:5519:56
15 Tishrei 57812-3/10/2020Sukkot18:4719:48
16 Tishrei 57813-4/10/2020Sukkot18:4519:46
22 Tishrei 57819-10/10/2020Shemini Atzeret18:3519:36
23 Tishrei 578110-11/10/2020Simchat Torah18:3419:35
29 Tishrei 578116-17/10/2020Bereshit18:2419:26
6 Cheshvan 578123-24/10/2020Noach18:1419:16
13 Cheshvan 578130-31/10/2020Lech Lecha18:0419:07
20 Cheshvan 57816-7/11/2020Vayera16:5617:59
27 Cheshvan 578113-14/11/2020Chayey sara16:4917:53
5 Kislev 578120-21/11/2020Toldot16:4417:48
12 Kislev 578127-28/11/2020Vayetze16:4017:45
19 Kislev 57814-5/12/2020Vyishlach16:3817:44
26 Kislev 578111-12/12/2020Vayeshev16:3817:44
4 Tevet 578118-19/12/2020Miketz16:4017:46
11 Tevet 578125-26/12/2020Vayigash16:4417:50
18 Tevet 57811-2/1/2021Vayechi16:4917:54
25 Tevet 57818-9/1/2021Shmot16:5518:00
3 Shevat 578115-16/1/2021Vaera17:0318:07
10 Shevat 578122-23/1/2021Boh17:1218:15
17 Shevat 578129-30/1/2021Beshalach17:2018:23
24 Shevat 57815-6/2/2021Yitro17:2918:31
1 Adar 578112-13/2/2021Mishpatim17:3818:39
8 Adar 578119-20/2/2021Truma17:4718:47
15 Adar 578126-27/2/2021Tetzaveh17:5518:55
22 Adar 57815-6/3/2021Ki Tissa18:0319:03
29 Adar 578112-13/3/2021Vayakhel Pekudey18:1119:11
7 Nissan 578119-20/3/2021Vayikrah19:1920:19
14 Nissan 578126-27/3/2021Tzav19:2720:27
15 Nissan 578127-28/3/2021Pesach19:2820:28
16 Nissan 578128-29/3/2021Pesach19:2920:29
21 Nissan 57812-3/4/2021Shvii Shel Pesach19:3420:35
22 Nissan 57813-4/4/2021Shemini Shel Pesach19:3520:36
28 Nissan 57819-10/4/2021Shemini19:4220:43
5 Iyar 578116-17/4/2021Tazria Metzora19:4920:52
12 Iyar 578123-24/4/2021Acharey mot kdoshim19:5721:00
19 Iyar 578130/4-1/5/2021Emor20:0521:09
26 Iyar 57817-8/5/2021Behar Bechukotay20:1221:17
4 Sivan 578114-15/5/2021Bamidbar20:1921:26
6 Sivan 578116-17/5/2021Shavuot20:2121:28
7 Sivan 578117-18/5/2021Shavuot20:2221:29
11 Sivan 578121-22/5/2021Naso20:2621:34
18 Sivan 578128-29/5/2021Behaalotcha20:3221:41
25 Sivan 57814-5/6/2021Shlach20:3721:47
2 Tamuz 578111-12/6/2021Korach20:4221:52
9 Tamuz 578118-19/6/2021Chukat20:4421:55
16 Tamuz 578125-26/6/2021Balack20:4521:57
23 Tamuz 57812-3/7/2021Pinchas20:4521:56
1 Av 57819-10/7/2021Matoth Masaey20:4321:54
8 Av 578116-17/7/2021Devarim20:3921:49
15 Av 578123-24/7/2021Vaetchanan20:3421:43
22 Av 578130-31/7/2021Ekev20:2721:35
29 Av 57816-7/8/2021Reeh20:1921:26
6 Elul 578113-14/8/2021Shofetim20:0921:15
13 Elul 578120-21/8/2021Ki Teitzei19:5921:04
20 Elul 578127-28/8/2021Ki Tavo19:4820:53
27 Elul 57813-4/9/2021Nitzavim19:3720:40
Date Today:
22 Av 5781, 31 July 2021

Nearest
Shabbat/Holiday
Date Today:
22 Av 5781, 31 July 2021
  • All Rights Reserved to JCal.com ©
We use cookies in order to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, privacy policy & terms of use.
-